Beleidsadviseur Sociaal Domein Educatie en Ontwikkeling 28 u/w

Volgnummer: 43313

Publicatiedatum: 05-08-2022

Locatie: SNEEK

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Sneek
Duur: 15-09-2022 t/m 14-03-2023
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Reageren voor: 18 augustus 2022

Beleidsadviseur educatie en ontwikkeling
Team Beleid Sociaal Domein
Het team Beleid speelt een belangrijke rol in het ophalen en vertalen van signalen uit de samenleving (o.a. via de gebiedsteams) in ontwikkeling van innovatief, breed gedragen, goed uitvoerbaar effectief beleid dat ook nog eens past binnen budgettaire kaders. Het team schept zo cruciale randvoorwaarden om de transformatie van het Sociaal Domein tot een succes te maken.
We werken samen met een groot aantal externe partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven, maar ook met leden van cliëntenraden, vrijwilligers en andere betrokken burgers.

Als beleidsadviseur educatie en ontwikkeling lever je een bijdrage aan onze werkwijze
Wij geloven in de kracht van onze inwoners. Van jong tot oud, ieder binnen zijn of haar mogelijkheden. We hebben gekozen voor een samenhangende aanpak in het gehele sociaal domein. Hierbij staat de inwoner centraal en zijn of haar totale leefsituatie. De integrale werkwijze en het versterken van draagkracht van inwoners zijn essentiële elementen van onze visie. Als gemeente bieden we de helpende hand zodat ook onze meest kwetsbare inwoners het vertrouwen vinden voor een veerkrachtig bestaan.

De beleidsadviseur die we zoeken heeft als aandachtsgebied educatie en ontwikkeling en is verantwoordelijk voor beleidsadvies op de volgende terreinen:

Educatie en onderwijs 0-12 jaar
Je bent verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot educatie, onderwijs en ontwikkelen van jongeren. Het gaat hierbij met name om het onderwijsachterstandbeleid, voor- en vroegschoolse educatie, Integrale Kindaanpak en de Lokale Educatieve Agenda. Ook het onderwijs voor Oekraïense kinderen, de inzet van de NPOmiddelen en de afstemming met de projectleiders NPO en IKA behoren tot je taken. Je zorgt voor verbinding met andere beleidsterreinen zoals het passend onderwijs 12-18, integrale aanpak nieuwkomers, voortijdig schoolverlaten en preventie. In deze rol denk je ook vanuit onderwijskundige invalshoek mee met de collega’s onderwijshuisvesting.

Uitvoering beleid en wettelijke taken
Je zorgt voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en de onderwijsagenda van de gemeente. Je legt hiervoor verantwoording af aan het wettelijk verplichte bestuurlijk overleg in de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de Inspectie van het Onderwijs.

De beleidsadviseur ecucatie en ontwikkeling werkt nauw samen met de Onderwijsachterstandenbeleid Coördinator.

Verantwoordelijkheden
De taken van een beleidsadviseur binnen ons team Beleid Sociaal Domein bestaan op hoofdlijnen uit vier onderdelen:

- Beleidsontwikkeling: adviseren van management en bestuur. Daarbij volg en analyseer je bestaand en beleidseffecten op jouw aandachtsgebied, je signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsvoorstellen en programmas’s. Je ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten om het beleid te kunnen implementeren en uit te voeren. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, je verzorgt informatiebijeenkomsten zowel voor het bestuur als onze netwerkpartners en je bereidt werkbezoeken voor
- Procesbewaking en regie: de Gebiedsteams, Sport&Cultuur, Ondersteuning, Administratie en Beleid vormen samen de keten Sociaal Domein. Team Beleid speelt binnen deze keten de rol van ‘spin in het web.’ Je voert de regie over jouw deelprojecten. Je bewaakt en bevordert de integrale samenhang tussen beleid en uitvoeringspraktijk binnen de keten sociaal domein. Je zorgt voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering. En je zorgt voor voorlichting en communicatie over de ontwikkeling en uitvoering van plannen en projecten binnen jouw aandachtsgebied.
- Beleidsevaluatie: je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsmodellen;
- Netwerken: je geeft vorm aan gebiedsgericht werken en relatieonderhoud; je bent accounthouder van aanbieders in het maatschappelijk veld en verbindt met initiatieven van inwoners en vrijwilligers.

Eisen
- Minimaal 3 jaar gemeentelijke werkervaring op het vakgebied beleid educatie en ontwikkeling
- Een afgeronde HBO/WO opleiding
- Kennis van actuele ontwikkelingen op het beleidsterrein educatie en ontwikkeling
- Kandidaat is bereid om na gunning de integriteitsverklaring van opdrachtgever te ondertekenen. Voor aanvang van de werkzaamheden levert kandidaat deze in bij opdrachtgever.
- De kandidaat kan en is bereid na gunning een geldig VOG, risicogebieden 1, 4 en 8 (8 alleen bij functies in het Sociaal Domein), te overleggen. De VOG dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn overlegd aan opdrachtgever (de kandidaat kan pas starten als de VOG is ingeleverd).

Gunningscriteria
- Kennis van software applicatie Corsa
- Kennis van software applicatie Key2 finance

Competenties
Tijdens het gesprek zal een toetsing op de volgende competenties plaatsvinden:
* Verbinder
* Resultaatgerichtheid
* Politieke sensitiviteit

Daarnaast wordt getoetst in welke mate
1. de kandidaat over de communicatieve eigenschappen blijkt te beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht;
2. de kandidaat over de relevante vakinhoudelijke kennis blijkt te beschikken;
3. de kandidaat zijn of haar visie op de opdrachtuitvoering overtuigend verwoordt.

CV
U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Gesprekken
De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 1 september.