Ondersteuner Kernteam Rijn-West 8u/w

Volgnummer: 68782

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: 'S-GRAVENHAGE

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: 'S-GRAVENHAGE
Duur: zsm - 31-12-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 16-08-2024

De Ondersteuner Kernteam Rijn-West

De Ondersteuner Kernteam Rijn-West werkt nauw samen met de voorzitter van het RAO/ kernteam. De Ondersteuner heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Het kernteam ondersteunen bij de programmasturing en inhoudelijke vraagstukken (inhoudelijke inventarisatie van wat er speelt en analyse ervan);


• Verslaglegging van RBO, RAO en kernteam (samen met kernteamleden van het stroomgebied);


• Bijhouden en archiveren besluiten en actielijsten binnen de diverse gremia (RBO, RAO en kernteam);


• Ondersteunen van voorzitter bij werkzaamheden als agenda opstellen en coördineren, verzamelen van agendapunten en stukken, zorgdragen voor kwalitatief goede stukken (in afstemming met de projectleiders van de verschillende werkgroepen) en tijdige verzending stukken naar RBO en RAO;


• Bijhouden van juiste verzendlijsten;


• Ondersteunen van kernteam bij organisatie bijeenkomsten en veldbezoeken en opstellen Jaarplan.
Het beoogde resultaat is:
• Nauwere verbinding tussen Kernteam en werkgroepen zodat we meer ‘grip’ hebben op onze voortgang en doorgeleiding van vragen, informatie en/of gevraagde besluiten naar het RBO.


• Betere agendering van thema’s, zowel vanuit landelijk gremia naar stroomgebied als van werkgroepen naar RBO en landelijke gremia.


• Meer focus, betere agendering, efficiënter werken en meer rust op alle niveaus binnen Rijn-West.
Functie-eisen:
Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is gedurende de periode van 1
oktober 2024 t/m 31 december 2025 beschikbaar voor gemiddeld 8 uren per week
voor de voorbereiding uitvoering en realisatie van het project en is flexibel inzetbaar.
De kandidaat moet op 1 oktober kunnen starten, of in onderling overleg op een
ander te bepalen datum;
Vormvereiste CV: De inschrijver heeft de Curriculum Vitae van de kandidaat
uitsluitend beschreven in bijgevoegd ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002670
Ondersteuning Rijn-West 2024’ en toegevoegd in tabblad ‘aanmelding’ op het
aanbestedingsplatform. Alleen CV’s die in het aangeboden format worden ingevuld,
worden beoordeeld.
NOOT apart bijgevoegde CV’s (zoals in eigen format) worden niet meegenomen in de
beoordeling.
Vormvereiste invulformulier Kwaliteit: Per subcriterium staat voorgeschreven
hoeveel A4 u ervoor mag gebruiken in het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-
0002670 Ondersteuning Rijn-West 2024’. Bevat uw uitwerking meer dan het gestelde
maximum aantal pagina’s, dan worden de pagina’s die meer zijn dan het gestelde
maximum niet beoordeeld;
Vormvereiste Uurtarief: Bijlage ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2024-0002670
Ondersteuning Rijn-West 2024’ wordt ingevuld en apart bijgevoegd in tabblad
“aanmelding” op het aanbestedingsplatform;
BELANGRIJK: Uurtarief mag ENKEL ingevuld worden in het voornoemde
‘Invulformulier Uurtarief DOS-2024-0002670 Ondersteuning Rijn-West 2024’ zodat de
kwaliteit beoordeeld kan worden zonder kennis van het Uurtarief.
Bandbreedte Uurtarief (Optioneel): Het aangeboden uurtarief bedraagt in het
‘Invulformulier Uurtarief DOS-2024-0002670 Ondersteuning Rijn-West 2024’ ’
bijvoorbeeld reis-, verblijf-, telefoon- en parkeerkosten;
Kennis en expertise: Uit het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002670
Ondersteuning Rijn-West 2024’ blijkt minimaal dat de kennis en expertise van de
aangeboden kandidaat aantoonbaar en verifieerbaar is (middels opleidingen,
cursussen, werkervaring) beschikt over:
▪ Eis 6.1 Minimaal WO werk/denkniveau op het gebied watermanagement of
bestuurskunde of vergelijkbaar;

5/12
▪ Eis 6.2 Minimaal werkzaam in het water domein/ landelijke gebied als
ondersteuner in opdracht voor rijk, provincie en/of waterschap;
▪ Eis 6.3 Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de
daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen
Verklaring omtrent gedrag (VOGnp): De inschrijver zal in het geval deze de
opdracht gegund krijgt een VOGnp (algemeen risicoprofiel) van de kandidaat
aanleveren via het aanbestedingsplatform binnen 4 weken na definitieve gunning.
Het aanvragen van de VOGnp kan inschrijver zelf doen of hiervoor een
dienstverlener inschakelen.


Wensen:
G1: Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare mate van ervaring als
Ondersteuner (Maximaal ½ A4)?
G2:
Motivatie voor de opdracht en aanpak

(We verzoeken u in maximaal 1 kantje A4 uw motivatie en de aanpak te schetsen m.b.t. de voorliggende opdracht. Wilt u ook ingaan op hoe u eventuele vervanging organiseert bij uitval) Solliciteer nu!