Senior programmasecretaris Natuurmonitoring 36u/w

Volgnummer: 66108

Publicatiedatum: 15-05-2024

Locatie: UTRECHT

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: UTRECHT
Duur: 11-06-2024 - 10-06-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 27-05-2024

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
• Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
• Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
• GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
• Stikstof en Natura 2000

Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.

Wat ga je doen
De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke uitvoeringslijnen, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring: Uitvoering natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Iedere uitvoeringslijn kent een projectteam. Ieder projectteam coördineert de activiteiten en werkt samen met vertegenwoordigers en experts van de deelnemende organisaties aan de resultaten van het programma. Naast de drie uitvoeringslijnen is in april de start gemaakt met een expertiseteam Data en Informatievoorziening. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door een klein programmateam bestaande uit de programmamanager en een projectondersteuner. In totaal bestaat het programmateam nu uit 14 collega’s.

Als senior programmasecretaris zorg je dat de organisatorische zaken van het Verbeterprogramma goed verlopen. Jij weet hoe een programmateam goed ondersteund kan worden en je denkt actief mee over verbeteringen in de manier van werken. Idealiter heb je ervaring met een agile/scrum-aanpak en zet je elementen hiervan in bij jouw eigen werk en in het werken binnen het programmateam. Binnen het programma plan en organiseer je verschillende werkzaamheden en sessies en zorg je voor overzicht en het leggen van verbanden tussen verschillende soorten informatie van en tussen de programmaonderdelen. Ook het beheren van de financiën en het opstellen van periodieke voortgangsrapportages zijn onderdeel van jouw takenpakket. In nauwe samenwerking met de programmamanager en de projectleiders bereidt je de besluitvorming voor. En je onderhoudt actief contact met de opdrachtgever en de deelnemende organisaties t.a.v. belangen, issues en de inzet van de vertegenwoordigers van die organisaties.

Context
Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een senior programmasecretaris Natuurmonitoring. Ervaring met interbestuurlijke programma’s is een vereiste, ervaring in het natuur- of provinciaal domein is een pré.

Als senior programmasecretaris ben je verantwoordelijk voor de organisatorische zaken van het Verbeterprogramma en werk je nauw samen met de programmamanager en de projectondersteuner. Ook onderhoud je contacten met de verschillende organisaties over de organisatorische zaken van het programma. De nadruk ligt op ordening en overzicht, plannen en signaleren op een verbindende en toegankelijke manier.

Jouw taken zijn onder andere:
• Het plannen en organiseren van de verschillende werkzaamheden en sessie voor het programma als geheel;
• Het zorgen voor overzicht en het leggen van verbanden tussen verschillende soorten informatie;
• Het bijhouden en centraal beschikbaar stellen van de relevante documentatie en besluiten;
• Actiepunten uitzetten en de voortgang bewaken;
• Het procesmatig en procedureel voorbereiden van de besluitvorming;
• Beheren van de financiën en bijdragen aan het opstellen van de programma-begroting;
• Coördineren van inhuur- en inkoopaanvragen;
• Verzorgen van de periodieke voortgangsrapportages;
• Onderhouden van contacten met de opdrachtgever en deelnemende organisaties t.a.v. organisatorische zaken, issues, belangen en de inzet van de vertegenwoordigers;

Aantal uur per week: 32
- 36 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Functie-eisen:
U beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als programmasecretaris bij een interbestuurlijke programma in het publieke domein.
Kennis van en meerjarige ervaring met methoden/technieken/standaarden voor projectmanagement zoals MSP, PRINCE2, Agile/Scrum.

Toelichting:
Werkzaam geweest bij/voor een groen adviesbureau, overheidsorganisatie, terrein beherende organisatie of soortenorganisatie.
Werkzaam geweest in/voor het natuurdomein.
Aantoonbare ervaring met procesmatig en procedureel voorbereiden van de besluitvorming. Geef hier een korte toelichting bij.
Aantoonbare ervaring met het beheren van de financiën en bijdragen aan het opstellen van een programma-begroting. Geef hier een korte toelichting bij.
Aantoonbare ervaring met het coördineren van inhuur- en inkoopaanvragen, o.a. DAS-uitvragen. Geef hier een korte toelichting bij.
Aantoonbare ervaring met het onderhouden van contacten in een interbestuurlijke context met de opdrachtgever en deelnemende organisaties t.a.v. organisatorische zaken, issues, belangen en de inzet van de vertegenwoordigers van die organisaties binnen het programma. Geef hier een korte toelichting bij.
Aantoonbare ervaring met agile/scrum en/of een ontwerpende aanpak binnen een programma. Geef hier een korte toelichting bij.

A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/0
- Accuraat
- Pro-actief
- Resultaatgericht
- Omgevingssensitief en bestuurlijke sensitief
- Teamspeler
- Verbindend
- Analytisch vermogen
- Flexibiliteit

B. Vaardigheden 300/200/100/0
- Plannen en organiseren
- Beheren van financiën
- Snel complexe informatie overzien en structureren
- Opstellen van voortgangsrapportages en bestuurlijke beslisnotities
- Inhuur- en inkoopprocessen uitvoeren
- Kunnen werken in een dynamische en bestuurlijke omgeving
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

C. Kennis 300/200/100/0
- Aantoonbare werkervaring met programmamanagement
- Ervaring met natuurgerelateerde projecten
- Ervaring met de begeleiding van onderzoek en/of opzetten van pilots
- Ervaring met werken binnen een overheidsorganisatie Solliciteer nu!