Projectleider Snellaadinfrastructuur & Logistiek Laden 32u/w

Volgnummer: 68779

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: AMSTERDAM

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: AMSTERDAM
Duur: 04-08-2024 - 03-08-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19-07-2024

Opdrachtomschrijving
In deze functie ben je de inhoudelijk expert op het gebied van snelladen. Jouw kennis is belangrijk binnen team Uitstootvrije Mobiliteit maar ook richting andere afdelingen en externe stakeholders. De projectleider snellaadinfrastructuur (hierna de projectleider) zal voor een belangrijk deel van zijn tijd (naar verwachting 3 dagen per week) worden ingezet als projectleider aanbesteding laadinfrastructuur voor het gemeentelijk wagenpark. Het gemeentelijk wagenpark wordt uitstootvrij. Op de werven zullen laadvoorzieningen nodig zijn. Jij vervult hiervoor de rol van projectleider aanbesteding om te komen tot passende raamovereenkomsten. Jij wordt hierbij ondersteund door onder andere een procesbegeleider en inhoudelijk adviseurs op gebied van inkoop en laadinfrastructuur. Heet is jouw verantwoordelijkheid om samen met de betrokken afdelingen te komen tot alle benodigde tenderstukken om zo spoedig mogelijk na het zomerreces tot publicatie over te gaan.

Aanvullend zul jij een inhoudelijk adviserende rol vervullen binnen het subteam snelladen. Binnen dat team wordt gewerkt aan verschillende deelopgaves waarvoor per thema een collega de trekker zal zijn. Je adviseert op de volgende deelopgaven:
• Het uitrollen van kortparkeerladers (<100kW). Hiervoor is recent een aanbesteding afgerond die nu wordt geimplementeerd en zijn er enkele lopende concessies. Trekker contactmanager.
• Team laden heeft een gemeentelijke coördinerende taak binnen de gemeente om het proces voor transitie van tankstations naar energiestations/laadhubs namens meerdere gemeentelijke organisatieonderdelen op te pakken. Momenteel is een transitiemanager aan de slag die het proces trekt voor het bewerkstelligen van een transitiestrategie voor tankstations.
• Uitrol van laden voor stadslogistiek. Dit jaar ligt de nadruk op deze deelopgave omdat vanaf 2025 in het centrum van Amsterdam een zero emissiezone wordt ingevoerd waarvoor de gemeente een faciliterende rol vervuld naar de bedrijven in de stad. Er dienen verschillende instrumenten opgezet te worden waaronder een instrumentenkist voor het stimuleren van laadinfra voor het MKB en een aanpak laadinfra voor bedrijventerreinen. Hieronder moet ook gedacht worden aan het inzichtelijk maken van de diverse oplossingen voor het laden op hoog vermogen in congestiegebieden.

Werkzaamheden
• Als projectleider sturing geven op het project aanbesteding laadinfra voor het gemeentelijk wagenpark.
• Inhoudelijk bijdragen/adviseren aan het uitvoeren van de projecten uit de uitvoeringsprogramma laadinfra, een uitwerking van de laadstrategie Laad me.
• Bijdragen aan de inbedding van de uit te voeren gemeentelijke werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie.
• Raakvlakken managen met andere projecten en gemeente intern.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Het Team Uitstootvrije Mobiliteit maakt onderdeel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het team geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Om deze doelstellingen te halen zet het team stevig in op emissievrij vervoer 2030 in de hele stad. Het team heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. Tevens wordt verbinding gezocht met de overige teams binnen de afdeling Duurzaamheid en het Cluster Ruimte en Economie die bijdragen aan de verduurzaming van de stad.

Functie-eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider (direct of indirect), bij voorkeur bij een van de G4 steden.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en (werk)ervaring op het gebied van aanbesteding en realisatie van laadinfrastructuur.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring als projectleider aanbesteding laadinfrastructuur met minimaal 1 aanbestedingsproject voor een van de G4-gemeenten of NAL-regio of een groot bedrijf.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare (werk)ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van laadinfrastructuur.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring op het gebied van uitrol laadinfrastructuur en kan duiding geven aan de wijze hoe dat te implementeren in de verschillende organisaties die deze plaatsing vorm moeten geven (gemeente, CPO, netbeheerder).
- De aangeboden kandidat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van dataverzameling en het realiseren van een dashboard en dataportaal om hiermee sturing te geven aan het proces van plaatsing.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur reeds een netwerk op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Solliciteer nu!